สำนักงานเรือลอยอังคาร

สำนักงานเรือลอยอังคาร กองเรือ ฐานทัพเรือสัตหีบ

ภารกิจและหน้าที่

ดำเนินการเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงเครื่องฝึกจำลองประเภทต่างๆ ใน กฝร. สนับสนุนอุปกรณ์การฝึกและศึกษา การโยธา การขนส่ง การดับเพลิง การพลาธิการ ตลอดจนการพยาบาล และตรวจรักษาเบื้องต้น รวมทั้งดำเนินการจัดหา ผลิต เก็บรักษา แจกจ่ายตำรา แบบฝึกและคู่มือ การฝึก

แผนกซ่อมบำรุงเครื่องฝึก

มีหน้าที่ดำเนินการ กำกับการ เกี่ยวกับการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องฝึกจำลองประเภทต่างๆ ตลอดจนอุปกรณ์การฝึกศึกษา ที่มีใช้ใน กฝร.

แผนกเครื่องช่วยการศึกษา

มีหน้าที่ดำเนินการ กำกับการเกี่ยวกับการจัดทำ จัดหา และเก็บอุปกรณ์การฝึกและศึกษา รวมทั้งดำเนินการผลิต จัดทำ และเก็บรักษาตำรา แบบฝึก และคู่มือการฝึก

แผนกช่างโยธา

มีหน้าที่ ควบคุมและดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาสถานที่เป็นส่วนรวม ซ่อมบำรุงอาคาร สิ่งก่อสร้าง สาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวก

แผนกขนส่ง

มีหน้าที่ควบคุม และดำเนินการเกี่ยวกับการขนส่ง การซ่อมบำรุงยานพาหนะ ตลอดจนเครื่องทุ่นแรงและการดับเพลิง

แผนกพลาธิการ

มีหน้าที่ ควบคุม และดำเนินการเกี่ยวกับการเบิก – จ่าย ควบคุมและเก็บรักษาพัสดุที่จะต้องใช้ทุกประเภท รวมทั้งการจัดเลี้ยง