รถเข็น วีลแชร์ สามารถขึ้นเรือลงเรือลอยอังคารได้

รถเข็น วีลแชร์ สามารถขึ้นเรือลงเรือลอยอังคาร

เรือลอยอังคาร กองการฝึก กองเรือยุทธการ มีความสะดวกในการต้อนรับคณะที่มีผู้สูงอายุ หรือนั่งรถเข็น หรือวิลแชร์ เรือ กร.709 จะมีความสะดวกในการขึ้นและลงเรือครับ