นิมนต์พระทำพิธีลอยอังคาร

ค่าใช้จ่ายในการนิมนต์พระร่วมพิธีลอยอังคาร

โดยปกติการประกอบพิธีลอยอังคารของกองทัพเรือจะใช้อนุศาสนาจารย์ (อศจ.) เป็นผู้นำประกอบพิธี...เพราะพิธีลอยอังคารนี้ได้รับอิทธิพลมาจากชาวอินเดีย ซึ่งนับถือศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู จึงไม่ได้นิมนต์พระมาดำเนินการให้...ส่วนกรณีผู้มาใช้บริการจะให้ทางเรานิมนต์พระมาร่วมประกอบพิธีด้วยก็สามารถทำได้...โดยเจ้าหน้าเรือจะนิมนต์พระจากวัดหลวงพ่ออี๋ วัดเตาถ่าน หรือวัดรังสีสุนทร กม.5 มาร่วมทำพิธี ซึ่งค่าใช้จ่ายและปัจจัยถวายพระสงฆ์ทางผู้ใช้บริการเป็นผู้รับผิดชอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. ค่าพาหนะรับ-ส่งพระสงฆ์ จำนวน 200 - 300 บาท ขึ้นอยู่กับระยะทางของวัดที่นิมนต์พระครับ

  2. ปัจจัยใส่ซองถวายพระสงฆ์ตามศรัทธา แต่ที่นิยม คือ 500 บาท

***หมายเหตุ***

- ช่วงเวลาที่พระสงฆ์จะ...ไม่สะดวกรับกิจนิมนต์... คือช่วง...ฉันเช้า...ประมาณ เที่ยว 08.00 น. และ ฉันเพล 11.00 น.

- กรณีเป็นวันสำคัญหรือมีผู้นิมนต์พระทั้งวัดไว้เเล้วอาจจะไม่สามารถนิมนต์พระมาให้ได้ครับ (ไม่สามารถแจ้งล่วงหน้าได้)

- หรือผู้ใช้บริการจะนิมนต์พระสงค์มาร่วมกับคณะเลยก็ได้ครับ